logo

Kontrollansvarig

Vi tar uppdrag som kontrollansvarig enligt PBL. Våra kunder är såväl privatpersoner som företag. Vi är certifierade för behörighet K som kontrollansvariga vilket innebär att vi är behöriga för alla typer av projekt, såväl komplicerad som normal art.

Enligt plan- och bygglagen ska byggherren utse en kontrollansvarig då ett arbete kräver bygglov eller anmälan.

Uppdraget som kontrollansvarig innebär att kontrollera att byggnationen uppfyller gällande lagar och bestämmelser. Uppdraget innebär även att vi fungerar som länk mellan byggherren och myndigheten. Det är viktigt för oss att kunna vägleda våra kunder mot ett gemensamt mål vilket i sin tur leder till en nöjd kund. Den kontrollansvarige ska säkerställa att byggherrens tillsyn och kontroll utförs på rätt sätt och att den av myndigheterna efterfrågade dokumentation överlämnas för att erhålla ett rent avslut av projektet.

Exempel på den vad som ingår i den kontrollansvariges uppdrag vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus:

  • KA hjälper byggherren att upprätta en kontrollplan
  • KA deltar tillsammans med byggherren vid det tekniska samrådet som byggnadsnämnden håller
  • KA besöker arbetsplatsen för att säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande myndighetskrav och enligt fastställd kontrollplan
  • KA deltar tillsammans med byggherren vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • KA sammanställer och redovisar byggherrens dokumenterade egenkontroll
  • Ka Upprättar ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för nämndens prövning av slutbesked
  • KA deltar tillsammans med byggherren vid byggnadsnämndens slutsamråd