logo

Sakkunnig av tillgänglighet

Vi är certifierade sakkunniga av tillgänglighet och ser till att du får en lösningar som fungerar och uppfyller alla myndighetskrav inom området.

Som sakkunnig av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga medverkar vi för att nå ett hållbart samhälle för alla.

Uppdragen omfattar i huvudsak medverkan i det tidiga projekteringsskedet för att få en hållbar lösning inför en bygglovsansökan. Uppdraget kan även omfatta en kontroll av det slutliga utförandet vilket leder till ett utlåtande som ligger till grund för byggnadsnämndens prövning av slutbesked. Ett utlåtande från en certifierad sakkunnig av tillgänglighet får, enligt plan- och bygglagen, inte ifrågasättas av en byggnadsnämnd.

Tillgänglighetsuppdragen omfattar alla typer av byggnader, lokaler och anläggningar, såsom bostäder, kontor, skolor, vårdanläggningar, sport- och fritidsanläggningar, hotell, restauranger, kollektivtrafikanläggningar, konferensanläggningar, museer, kulturhistoriskt intressanta byggnader med mera.

Certifiering enligt BFS 2011:18 - TIL 2. Certifikatnummer 5671, utfärdat av Kiwa 2014-12-18.