logo

Energiutredningar

Vi hjälper våra kunder med energiutredningar.

Uppdragen omfattar i huvudsak att utreda en planerad byggnads energiprestanda och att föreslå energieffektiviserande åtgärder, detta utmynnar i en energiutredning som visar att byggnaden uppfyller gällande regler för energiprestanda. I ett bygglovsärende kommer energiutredningen att presenteras för byggnadsnämnden inför nämndens prövning av ett startbesked.